CDA-visie op de routekaart Klimaat-neutraal

Voor het CDA is “Rentmeesterschap” een kernbegrip. Het betekent concreet dat we onze wereld op een goede manier doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.
Rentmeesterschap moet juist lokaal ingevuld worden. Dichtbij de mensen. Want wij zijn de mensen die de energie gebruiken om onze huizen te verwarmen, ons te verplaatsen en onze bedrijven te laten draaien.

Om het rentmeesterschap in te vullen moeten we het gebruik van niet hernieuwbare grondstoffen sterk verminderen en uiteindelijk stoppen. Want hiermee putten we de aarde uit. Het gaat daarbij om twee grote veranderingen:

1. We schakelen om van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie
(energietransitie);
2. We stoppen met het verbruiken van niet hernieuwbare grondstoffen en schakelen om naar hergebruik van producten en grondstoffen (circulaire economie).

We moeten dat doen omdat:
1. Fossiele grondstoffen eindig zijn;
2. We onze CO2 sterk moeten reduceren en de klimaatverandering willen remmen (verdrag van Parijs);
3. Wij onze economie een impuls kunnen geven met nieuwe techniek die ook uit (eigen regio) komt en energie die lokaal wordt opgewekt;
4. We willen niet afhankelijk zijn van landen als Rusland en het Midden-Oosten.

Hoe vullen we dat als CDA in?
- Van onderop;
- Initiatieven van inwoners en bedrijven ondersteunen.

De omslag naar duurzame energiebronnen en grondstoffen is een omslag die diep ingrijpt in de levens van mensen. Dat betekent dat het proces zorgvuldig moet gebeuren waarbij initiatieven die van onderop ontstaan voor het CDA de uitdrukkelijke voorkeur hebben. Toch is er ook het besef dat er soms nog een extra zetje nodig is vanuit de overheid om de volgende stap te zetten.

Zo is het besef nodig dat om echt energieneutraal te worden alle vormen van duurzame energie nodig zijn om dat voor elkaar te krijgen: windenergie, zonne-energie, biomassa en aardwarmte.
We sluiten op voorhand niets uit.
Mocht u  vragen hebben aan het CDA over het gelopen proces en het ingenomen standpunt dan kunt u bellen met onze fractievoorzitter Rob de Graaf (tel:06-42203607).