Onderwijshuisvesting. Wat denkt het CDA?!
Bij aanvang van deze periode in 2014 heeft de coalitie afgesproken dat de scholen Regenboog, Vuurvogel 1 & 2 zouden moeten worden afgebroken. Hiervoor in de plaats zou er dan woningbouw kunnen worden gerealiseerd aan de schoren en de veldsingel in Malden. Gelijker tijd zou er dan een grote nieuwe school worden gebouwd op het kroonwijkplantsoen.

In 2016 heeft het bestuur van de Regenboog (stichting Condor) aangegeven geen noodzaak te zien om haar huidige pand te verlatenen te verhuizen naar een nieuwe school aan het kroonwijkplantsoen. Het huidige pand van de Regenboog kan nog langere tijd mee zonder dat er grote investeringen nodig zijn. Stichting Conexus (bij monde van dhr. Jansen) heeft hierop aangegeven niet meer te willen verhuizen naar de Kroonwijk. Hierop heeft de gemeenteraad middels een aangenomen motie het college gevraagd om met nieuwe beter onderbouwde plannen te komen inzake de onderwijshuisvesting in Malden.

Al bij de behandeling van de woningbouwnota op 10 juli 2014 hebben wij aangegeven niet akkoord te gaan met deze plannen. Het afbreken van scholen zorgt ervoor dat belangrijk ontmoetingsplekken uit de woonwijk verdwijnen. Hiervoor in de plaats zouden de voorgestelde plannen er voor zorgen dat ook belangrijke groenstroken waar jong en oud kan spelen, recreëren en elkaar kan ontmoeten worden verruild voor huizen. Wij als CDA vinden dit niet acceptabel. Juist in deze tijd is het belangrijk dat men elkaar leert kennen, hierdoor ontstaat immers sociale cohesie met begrip en respect voor elkaar. Vandaar dat wij in 2014 voorstelden om de bestaande schoolgebouwen grondig te renoveren of indien nodig nieuwbouw te plegen. Dit zou goedkoper uitvallen en zorgen dat er een goede geografische spreiding van basisscholen over Malden blijft bestaan.

Vanaf mei 2016 hebben wethouders de Swart en van den Berg samen met de vier fractievoorzitters meerdere keren bij elkaar gezeten om te spreken over investeringen in onderwijshuisvesting. Vanaf het startmoment hebben we een tiental mogelijkheden bestudeerd. Al snel bleek dat er maar 4 a 6 opties echt realistisch zouden zijn om verder te onderzoeken, namelijk;
- Beperkte renovatie van de Regenboog en renovatie van de Vuurvogel 2 en         huivesten van de totale Vuurvogel op deze locatie;
- Beperkte renovatie van de Regenboog en renovatie van de Vuurvogel 1 en huisvesten van de totale Vuurvogel op deze locatie;
- Nieuwbouw van beide scholen (Regenboog en Vuurvogel 1 en 2) op de huidige locatie van de Veldsingel. Locatie schoren komt te vervallen;
- Beperkte renovatie van de Regenboog en nieuwbouw van de Vuurvogel op de Veldsingel(locatie Vuurvogel 2 komt te vervallen);
- Beperkte renovatie van de Regenboog en nieuwbouw van de Vuurvogel op de Schoren (locatie Vuurvogel 1 komt te vervallen);
- renovatie van alle drie de schoolgebouwen op de bestaande locaties;

In september 2016 week heeft het bestuur van stichting Conexus in een gesprek met wethouders en fractievoorzitters van de vier politieke partijen, aangegeven geen dislocaties meer te willen. Zij opteert voor een unilocatie en geeft hierbij de voorkeur aan een locatie in de Kroonwijk of de Veldsingel. Ook een financiële tegemoetkoming vanuit de gemeente om eventuele additionele kosten uit dubbele bedrijfsvoering te dekken werd door het bestuur van Conexus ter zijde geschoven. Het standpunt van Conexus was duidelijk: ”geen dubbele locatie aan de veldsingel en de schoren.” Daarnaast gaf de heer Jansen (bestuurder van Conexus) aan alleen tevreden te zijn met een nieuwbouw locatie. Renovatie van bestaande gebouwen was volgens hem geen optie.

Naar aanleiding van deze gesprekken en informatie vanuit het ambtelijke apparaat is er een breed draagvlak (CDA, DGH, VVD) ontstaan voor het realiseren van nieuwbouw aan de schoren.

In december is er een tweede keer met dhr. Jansen (bestuurder van Conexus) en dhr. Later (directeur Vuurvogel 1&2) geweest, waarbij zij de fractievoorzitters nogmaals hebben gesproken over hun wensen. Helaas heeft dit gesprek geen extra informatie opgeleverd, waardoor de vier politieke afgevaardigden bij hun eerdere voorlopige standpunt bleven.

Zodoende zal er dus en beslissing moeten worden op vraag waar de gemeente eventueel nieuwbouw gaat plegen voor Vuurvogel 1&2. Dit kan zijn aan de veldsingel, in de kroonwijk of op de huidige locatie van Vuurvogel 2 aan de Schoren.

Het CDA handhaaft haar eerder ingenomen standpunt dat er sprake moet zijn van een gedegen geografische spreiding van onderwijslocaties over het dorp Malden. Zodoende stellen wij dat het - gezien het standpunt van Conexus over de unilocatie en de gewenste nieuwbouw, het ’t beste is als er nieuwbouw wordt gerealiseerd aan de Schoren in de Molenwijk. Op die manier kent Malden straks vier basisscholen verspreid over het dorp, namelijk de Tovercirkel in de Hogenhof, de Komeet op het kerkplein, de Regenboog aan de veldsingel en de Vuurvogel in de Molenwijk.

Mcht u als ouder, buurtbewoner of anders geïnteresseerde vragen hebben aan het CDA over het gelopen proces en het ingenomen standpunt dan kunt u bellen met onze fractievoorzitter Rob de Graaf (tel;06-42203607)