Verkiezingen 21 maart 2018

Op 21 maart vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het CDA is er klaar voor om u ook de volgende raadperiode weer te vertegenwoordigen. Niet alleen met een enthousiaste fractie maar ook met leden die hen ondersteunen.

Onze lijst bestaat uit de volgende mensen:
1: Rob de Graaf 
2: Sander Meij
3: Jan van der Burgt
4: Martine Hoos
5: Jan Gerrits
6: Frouwke Kuijpers-Kwant
7: Maarten Schoenaker
8: Lambert de Wildt
9: Lily Hutjes-Boelaars
10: Arnold van de Broek
11: Jan van Duijnhoven
12: Anneke Crul-Lockefeer
13: Gerrit Kesseler
14: Luuk de Blois
15: Hub Zwart
16: Ferdinand van Wijk


Ons programma voor de verkiezingen is het volgende:


Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018


Het CDA is er voor iedereen


INLEIDING

Het CDA in onze gemeente is een volkspartij die gezamenlijk met onze inwoners wil werken aan een
gezonde, respectvolle en veilige gemeente.
Het CDA nodigt iedereen uit daaraan mee te werken. Om deze reden hebben wij met inwoners van de vier dorpskernen, namelijk Heumen, Overasselt, Nederasselt en Malden gesproken over thema’s en ontwikkelingen die zij belangrijk vinden voor de komende jaren. Aan de hand van onze vier basisbeginselen zoals solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en het rentmeesterschap zullen wij invulling geven aan de hieruit volgende uitdagingen.

De afgelopen jaren heeft onze gemeente voor grote uitdagingen gestaan. Zo hebben we fors gesneden in ons huishoudboekje in tijden van de economische crisis. Samen met vrijwilligers, het verenigingsleven en maatschappelijke instanties kunnen we met trots terugkijken op de manier waarop wij als gemeente hiermee omgegaan zijn.

Ook hebben wij als gemeente ons van onze sociale en menselijke kant laten zien toen er een beroep op ons werd gedaan met de opvang van bijna 3.000 vluchtelingen. Mensen die huis en haard hebben moeten verlaten, zijn in onze gemeente opgevangen en met de vrijwillige hulp en zorg van tientallen inwoners goed geholpen. Wij zijn er trots op dat de inwoners van de gemeente Heumen zich zo solidair hebben getoond met deze mensen. Ook in de toekomst staat het CDA ervoor dat we ontheemden onderdak bieden binnen onze gemeente.

De laatste jaren zien we steeds vaker dat wijkverenigingen, buurthuizen en individuele inwoners zich inzetten voor meer sociale samenhang in onze gemeente. Tal van activiteiten worden er georganiseerd, waarbij de straatfeesten vaak tot in de late uurtjes duren. Dit soort initiatieven moeten blijven bestaan, daar staat het CDA voor.

Kortom we kunnen als CDA met recht trots zijn op onze gemeente met haar inwoners. Met dit verkiezingsprogramma hopen wij tegemoet te komen aan de wensen die leven bij onze inwoners. Met een realistische blik, een open en transparante houding en het lef om onze nek in moeilijke tijden uit te steken, willen wij er zijn voor iedereen in onze gemeente.

U zal in dit programma niet lezen wat wij als partij voor ons zelf willen realiseren. Nee, wij hopen met dit programma aan uw wensen tegemoet te komen en onze gemeente nog iets mooier te maken!

Het CDA is er voor iedereen!!


Namens het afdelingsbestuur CDA afdeling Heumen

Maatschappelijke zorg;
Het CDA staat ervoor dat iedereen die (maatschappelijke) hulp nodig heeft deze ook dient te krijgen. Hierbij dient er goed gekeken te worden naar wat men concreet nodig heeft. Het CDA ziet een rol voor de gemeente weggelegd om;
mensen te wijzen op het “naoberschap” om elkaar te helpen en eenieder te wijzen op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.
bij bezuinigingen op de zorg vanuit de rijksoverheid, binnen de gemeentelijke begroting het zorgdomein voorrang te geven boven andere onderdelen van de begroting. Iedereen verdient de zorg die nodig is.


Leefbaarheid en voorzieningenniveau
De gemeente Heumen kent een hoog voorzieningenniveau waar iedereen gebruik van mag maken. Het CDA vindt het belangrijk dat het aanwezige voorzieningenniveau voor iedereen van grote waarde is.
Het CDA wil;
diversiteit aan voorzieningen in onze gemeenten behouden en aanmoedigen.
zich sterk maken voor goede internetverbindingen in het buitengebied.
stimuleren van recreatief groen in de woonwijken zodat jongeren volop speelruimte hebben.
het in stand houden van gemeenschapshuizen en sportaccommodaties in de kleine kernen. Indien nodig is het CDA voor het verstrekken van projectsubsidies.

Woningbouw;

Woningbouw binnen de gemeente Heumen dient vraaggericht te zijn. Voor jongeren en mensen met een modaal inkomen is het vrijwel onmogelijk om een betaalbare woning te vinden. Woningbouw dient aan deze behoefte naar betaalbare woningbouw te voorzien. Het CDA vindt dan ook dat aan de volgende criteria dient te worden voldaan bij nieuwe bouwprojecten;
Zoveel mogelijk betaalbare woningen voor starters, ouderen en doorstromers in de koop- en huursector.
Geen actief grondbeleid. Dus geen grondaankopen met als doel te anticiperen op waardestijgingen.
In Heumen, Overasselt en Nederasselt wil het CDA individuele- en collectieve private initiatieven (bijvoorbeeld CPO) stimuleren en aanmoedigen.
Voor de kern Malden waakt het CDA voor teveel inbreidingen. Liever wordt er raadsbreed gezocht naar geschikte locatie voor een nieuwe woonwijk. Indien er toch inbreidingslocaties ontwikkeld worden, dient dit te gebeuren met behoud van de groenstructuur.

Duurzaamheid en milieu
Het CDA erkent de opwarming van de aarde en de schadelijke kanten van het gebruik van fossiele energiebronnen (kolen, gas en olie). Om deze reden is het CDA voorstander van het gebruik van meer duurzame energiebronnen. Wij steunen particuliere initiatieven die bijdragen aan een duurzamere milieuvriendelijkere maatschappij. Dit doen wij door;
het aanmoedigen van particuliere investeringen in zonnepanelen en woningisolatie.
Wij zijn voorstander van windenergie d.m.v. windmolens, waarbij locaties worden gekozen a.d.h.v. een zorgvuldige afweging tussen de verschillende belangen van de initiatiefnemer en de belangen van de omgeving en inwoners.

Werkgelegenheid en economie;
Het CDA erkent het belang van een sterke (lokale) economie! Het CDA vindt dat zelfstandige ondernemers, zzp-ers en het familiebedrijf in het MKB gesteund moeten worden in de toenemende 24-uurs economie.

Wat werkgelegenheid betreft ziet het CDA voor iedereen een kans weggelegd om actief deel te nemen aan de maatschappij. De gemeente kan een rol spelen bij het bemiddelen tussen werklozen en bij-/omscholingscursussen. Ook uitkeringsgerechtigden kunnen een nuttige rol in de maatschappij spelen door vrijwilligerswerk te verrichten wat de kans op een betaalde baan groter maakt. Ook hier kan de gemeente een bemiddelende rol spelen.
Het CDA staat ervoor dat;
er een actief gemeentelijk beleid is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan een (tijdelijke) baan te helpen. Denk aan de inzetbaarheid van werklozen bij seizoenswerk.
er actief beleid is om zzp-ers te ondersteunen.
lokale ondernemers worden gesteund waar mogelijk.

Financiën;
Het CDA staat ervoor dat de gemeente Heumen een duurzaam gezond huishoudboekje heeft. Het CDA heeft als doel het financieel beleid van de gemeente Heumen zodanig te voeren dat;
de meerjarenbegroting leidt tot overschotten.
er geen extra lastenverzwaringen voor de burger hoeven te worden doorgevoerd.
overschotten in de jaarrekening dienen te worden gedoteerd aan de algemene reserve om zodoende een buffer te creëren om bezuinigingen op het o.a. zorgdomein vanuit de rijksoverheid op te vangen. Op die manier kan de kwaliteit van de zorg en ons voorzieningenniveau gewaarborgd blijven.
waar mogelijk en indien verantwoord kunnen overschotten worden ingezet om lastenverlichting te realiseren voor de burger.

Toerisme en ons buitengebied
De gemeente Heumen is een prachtige gemeente met mooie bossen, vennen en een schitterend buitengebied. Het CDA vindt dat kleinschalige toeristische initiatieven (als boerencampings, boerderijwinkels, openbare exposities, bierbrouwerij, etc.) in een integraal marketingplan meer aandacht dienen te krijgen waardoor Heumen door de toerist gezien wordt als een gemeente waar het goed vertoeven is.

Om ons buitengebied vitaal en aantrekkelijk te houden zijn wij voor;
behoud en investeringen in ons cultureel erfgoed.
het stimuleren van passende woningbouw in ons buitengebied.
het realiseren van aantrekkelijke fiets- en wandelverbindingen tussen de verschillende kerkdorpen en het buitengebied.
het stimuleren van agrarische nevenactiviteiten die bijdragen aan het voortbestaan van de agrarische sector en een aantrekkelijk en vitaal buitengebied.

Onze positie in de regio, de toekomst van de gemeente Heumen
Het CDA staat ervoor dat Heumen een actieve en kritische rol op zich neemt binnen de regionale samenwerkingsverbanden. Door intensief een “vinger aan de pols te houden” zijn wij als gemeente in staat om invloed uit te oefenen en niet alleen maar afhankelijk te zijn.
. Het ambtelijke apparaat moet zodanig functioneren dat de burger kan genieten van optimale (digitale)dienstverlening. Het CDA stelt de volgende verbeteringen voor;
Het CDA maakt zich sterk voor een zelfstandige en autonome gemeente.
Meer digitale dienstverlening. het functioneren van de ambtelijke organisatie dient afgestemd te worden op toekomstige ontwikkelingen.
waar mogelijk en wenselijk verschuiving van openingstijden.
meer samenwerking met omliggende gemeenten zoeken om het serviceniveau voor de burger te verbeteren.
actieve deelname binnen de samenwerkingsverbanden om onze gemeentelijke en regionale belangen optimaal naar voren te brengen.

Sport & cultuur
;
Het verenigingsleven speelt een onmisbare rol in de maatschappij. In verenigingsverband ontmoeten mensen elkaar wat bijdraagt aan sociale cohesie, veiligheid, begrip en respect. Het CDA is er voor het verenigingsleven en stimuleert de breedtesport voor het hele gezin. Om deze reden zien wij het als essentieel om;
het voortbestaan van sporthal Overasselt te garanderen. Indien nodig is het CDA bereid om projectsubsidies te verstrekken.
de dorpshuizen in Heumen, Overasselt en Nederasselt te steunen. Indien nodig kan met projectsubsidies de exploitatie ontlast worden.
voorzieningen voor jongeren dienen volop aanwezig te zijn, van glijbaan, zandbak tot hangplek en multicourt. Wij staan ervoor dat in overleg met wijkverenigingen en buurtbewoners er voldoende voorzieningen worden gerealiseerd.

Plezier voor jong & oud;
Het CDA is een partij voor de mensen. Om die reden willen wij een duidelijke gemeentelijke visie creëren waarin jongeren en de groeiende groep ouderen een prominente plek krijgen. Waar speelveldjes en speeltoestellen voor jongeren een “must” zijn, dienen er ook voor ouderen voorzieningen te worden gecreëerd zodat ook zij kunnen recreëren, ontspannen of samenkomen.
Het CDA denkt hier concreet aan;
voldoende speelvoorzieningen voor jongeren, geen “natuurlijk spelen”.
goede recreatieve voorzieningen voor ouderen, zoals bankjes, parkjes.
inzetten op meer mobiliteit voor ouderen, zoals de buurtbus.
stimuleren en faciliteren van gemeenschap bevorderende thematische festiviteiten, zoals een kerst-/groen-/paasmarkt.

Activiteitenkalender


28 februari regionale CDA aftrap met Mona Keizer in cultureel centrum d'n Bogerd in Druten
28 februari Politieke avond met jongeren in Jongerencentrum SJeM
1 maart verkiezingsdebat verenigingsbebouw Overasselt
5 maart verkiezingsdebat Terp Heumen
7 maart verkiezingsdebat Ons Huis Nederasselt olv de Gelderlander
10 maart minidebat op GL8 12:00 met D66
14 maart GL8 slotdebat in Maldensteijn
17 maart informatiemarkt winkelcentrum Malden
19 maart Politieke markt Malderburch
21 maart GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN


Op 24 februari is de campagne gestart met een gezamenlijke start van alle 6 partijen. Danceschool DanceDepartment voerde een flashmob uit in alle 4 de kernen van onze gemeente. 110 enthousiaste kinderen gaven daarmee een fantastische aftrap. Helemaal super.

Daarna is de verkiezingswinkel in het winkelcentrum geopend waar meer informatie te krijgen is.