CDA Heumen

..
Wat wil het CDA met de onderwijshuisvesting?

Bij aanvang van deze periode in 2014 heeft de coalitie afgesproken dat de scholen Regenboog, Vuurvogel 1 & 2 zouden moeten worden afgebroken. Hiervoor in de plaats zou er dan woningbouw kunnen worden gerealiseerd aan de schoren en de veldsingel in Malden.  Gelijker tijd zou er dan een grote nieuwe school worden gebouwd op het kroonwijkplantsoen.

Gelukkig heeft het bestuur van de Regenboog (stichting Condor) aangegeven niet mee te willen verhuizen naar een nieuwe school aan het kroonwijkplantsoen. Hierop heeft de gemeenteraad  middels een aangenomen motie het college gevraagd om met nieuwe beter onderbouwde plannen te komen inzake de onderwijshuisvesting in Malden.

Al bij de behandeling van de woningbouwnota op 10 juli 2014 hebben wij aangegeven niet akkoord te gaan met deze plannen. Het afbreken van scholen zorgt ervoor dat belangrijk ontmoetingsplekken uit de woonwijk verdwijnen. Hiervoor in de plaats zouden  de voorgestelde plannen er voor zorgen dat ook belangrijke groenstroken waar jong en oud kan spelen, recreëren  en elkaar kan ontmoeten worden verruild voor huizen.  Wij als CDA vinden dit niet acceptabel. Juist in deze tijd is het belangrijk dat men elkaar leert kennen, hierdoor ontstaat immers sociale cohesie met begrip en respect voor elkaar. Vandaar dat wij voorstellen om de bestaande schoolgebouwen grondig te renoveren of indien nodig nieuwbouw te plegen. Dit is goedkoper en zorgt dat er een goede geografische spreiding van basisscholen over Malden blijft bestaan.

Afgelopen week heeft het bestuur van stichting Conexus in een gesprek met wethouders en fractievoorzitters van de vier politieke partijen, aangegeven geen dislocaties meer te willen. Zij opteert  voor een unilocatie en geeft hierbij de voorkeur aan een locatie in de kroonwijk of de veldsingel. Ook wanneer de gemeente een financiële tegemoetkoming zou aanbieden om eventuele additionele kosten uit dubbele bedrijfsvoering te dekken werd door het bestuur van Conexus ter zijde geschoven. Het standpunt van Conexus was duidelijk:”geen dubbele locatie aan de veldsingel en de schoren.”  Zodoende zal er dus en beslissing moeten worden op vraag waar de gemeente eventueel nieuwbouw gaat plegen voor Vuurvogel 1&2. Dit kan zijn aan de veldsingel, in de kroonwijk of op de huidige locatie van Vuurvogel 2 aan de schoren.

Het CDA handhaaft haar eerder ingenomen standpunt dat er sprake moet zijn van een gedegen geografische spreiding van onderwijslocaties over het dorp Malden. Zodoende stellen wij dat het - gezien het standpunt van Conexus over de unilocatie- het ’t beste is als er nieuwbouw wordt gerealiseerd aan de schoren in de Molenwijk. Op die manier kent Malden straks vier basisscholen verspreid over het dorp, namelijk de Tovercirkel in de Hogenhof, de Komeet op het kerkplein, de Regenboog aan de veldsingel en de Vuurvogel in de Molenwijk.

Mocht u vragen hebben over ons standpunt inzake de onderwijshuisvesting, dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze fractievoorzitter, Rob de Graaf.