CDA Heumen
© CDA Heumen
Standpunten
Wat wil het CDA met de onderwijshuisvesting?

Bij aanvang van deze periode in 2014 heeft de coalitie afgesproken dat de scholen Regenboog, Vuurvogel 1 & 2 zouden moeten worden afgebroken. Hiervoor in de plaats zou er dan woningbouw kunnen worden gerealiseerd aan de schoren en de veldsingel in Malden. Gelijker tijd zou er dan een grote nieuwe school worden gebouwd op het kroonwijkplantsoen.

Gelukkig heeft het bestuur van de Regenboog (stichting Condor) aangegeven niet mee te willen verhuizen naar een nieuwe school aan het kroonwijkplantsoen. Hierop heeft de gemeenteraad middels een aangenomen motie het college gevraagd om met nieuwe beter onderbouwde plannen te komen inzake de onderwijshuisvesting in Malden.

Al bij de behandeling van de woningbouwnota op 10 juli 2014 hebben wij aangegeven niet akkoord te gaan met deze plannen. Het afbreken van scholen zorgt ervoor dat belangrijk ontmoetingsplekken uit de woonwijk verdwijnen. Hiervoor in de plaats zouden de voorgestelde plannen er voor zorgen dat ook belangrijke groenstroken waar jong en oud kan spelen, recreëren en elkaar kan ontmoeten worden verruild voor huizen. Wij als CDA vinden dit niet acceptabel. Juist in deze tijd is het belangrijk dat men elkaar leert kennen, hierdoor ontstaat immers sociale cohesie met begrip en respect voor elkaar. Vandaar dat wij voorstellen om de bestaande schoolgebouwen grondig te renoveren of indien nodig nieuwbouw te plegen. Dit is goedkoper en zorgt dat er een goede geografische spreiding van basisscholen over Malden blijft bestaan.

Afgelopen week heeft het bestuur van stichting Conexus in een gesprek met wethouders en fractievoorzitters van de vier politieke partijen, aangegeven geen dislocaties meer te willen. Zij opteert voor een unilocatie en geeft hierbij de voorkeur aan een locatie in de kroonwijk of de veldsingel. Ook wanneer de gemeente een financiële tegemoetkoming zou aanbieden om eventuele additionele kosten uit dubbele bedrijfsvoering te dekken werd door het bestuur van Conexus ter zijde geschoven. Het standpunt van Conexus was duidelijk:”geen dubbele locatie aan de veldsingel en de schoren.” Zodoende zal er dus en beslissing moeten worden op vraag waar de gemeente eventueel nieuwbouw gaat plegen voor Vuurvogel 1&2. Dit kan zijn aan de veldsingel, in de kroonwijk of op de huidige locatie van Vuurvogel 2 aan de schoren.

Het CDA handhaaft haar eerder ingenomen standpunt dat er sprake moet zijn van een gedegen geografische spreiding van onderwijslocaties over het dorp Malden. Zodoende stellen wij dat het - gezien het standpunt van Conexus over de unilocatie- het ’t beste is als er nieuwbouw wordt gerealiseerd aan de schoren in de Molenwijk. Op die manier kent Malden straks vier basisscholen verspreid over het dorp, namelijk de Tovercirkel in de Hogenhof, de Komeet op het kerkplein, de Regenboog aan de veldsingel en de Vuurvogel in de Molenwijk.

Woningbouw
Het CDA vindt het belangrijk dat er een realistisch woningbouwprogramma is. Wij maken geen programma dat woningbouw voorziet op plekken waar we vanuit provinciaal of regionaal perspectief geen draagvlak voor kunnen krijgen.
Woningbouw op groenstroken of trapveldjes, zoals in de Molenwijk, of bij de Kroonwijk, vinden wij niet gewenst.
Bij het bouwen in de kleinere kernen gaat onze voorkeur uit naar het bebouwen van de gronden die al in het bezit van de gemeente zijn.
Bij het ontwikkelen van een nieuwe sporthal de Veldschuur in samenwerking met Laco, vinden wij dat er ook gedacht moet worden aan woningbouw gericht op ouderen en jongeren.
Bij het herbestemmen van maatschappelijk vastgoed vindt het CDA dat er ook moet worden gekeken of er goedkope huurwoningen(studio’s en kleinere appartementen) kunnen worden gerealiseerd.

Financiën
Het gemeentelijk huishoudboekje is bij het CDA in goede handen. Ons uitgangspunt is dat er van een stabiel duurzaam financieel beleid sprake moet zijn. Dit houdt in dat wij werken met sluitende meerjarenbegrotingen en geen boekhoudkundige trucs toepassen om het jaarresultaat “op te leuken”.

Onderwijshuisvesting
Het CDA stelt dat iedere dorpskern ten minste dient te beschikken over een basisschool. Ook wanneer een basisschool in bijvoorbeeld Heumen onder het minimum aantal leerlingen dreigt te raken, stelt het CDA dat de gemeente hierin moet faciliteren.
Voor het dorp Malden stellen wij dat de bevolking baat heeft bij een goede geografische spreiding van het aantal basisscholen. Dit houdt in dat wij de locaties Vuurvogel 1 & 2 niet willen onderbrengen in een nieuw te bouwen locatie in het Kroonwijkplantsoen. Het CDA vindt dat de huidige schoolgebouwen van Vuurvogel 1&2 grondig gerenoveerd moeten worden en zodoende voor de komende decennia open kunnen blijven.

Zorg
Het CDA wil toegankelijke zorg voor iedereen. Met de nieuwe taken voor de gemeenten op het gebied van zorg, zal het CDA structureel monitoren over de hulpbehoevende inwoners van de gemeente Heumen de zorg krijgen die ze nodig hebben.
Beperkte financiële middelen zijn voor het CDA geen argument om mensen “buiten de boot te laten vallen”.

Milieu
Het milieu is erg belangrijk voor het CDA. Niet voor niets denken wij intensief mee bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Maas en het Maas-Waalkanaal. Het CDA is ook voor het benutten van milieuvriendelijke energiebronnen zoals zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed en het plaatsen van maximaal 10 windmolens langs de A73.

Binnensportaccommodaties
Het CDA vindt het belangrijk dat er voldoende mogelijkheden voor onze inwoners zijn om gebruik te maken van sportzalen.
Voor sporthal de Passelegt geldt dat wij deze voorziening zeker open willen houden voor de inwoners uit Overasselt en Nederasselt. Ook wanneer er een jaarlijkse beperkte subsidie verleend dient te worden, is het CDA hiertoe bereid.
Wat betreft sporthal de Veldschuur wil het CDA dat er op korte termijn duidelijkheid komt over het voortbestaan van deze sporthal met zwembad. Het CDA wil nu al binnen de meerjarenbegroting financiële ruimte creëren om samen met een commerciële exploitant een nieuwe sporthal met een nieuw zwembad te realiseren. Uitgangspunt hierbij is de behoefte die aanwezig is onder de inwoners van de gemeente Heumen. Het CDA stelt dat met de toenemende vergrijzing een goed zwembad erg belangrijk is.

Wilt u meewerken en meediscussieren? Dat hebben we graag. Neemt u daarvoor contact op met onze fractievoorzitter, Rob de Graaf